Regulamin wynajmu apartamentów

Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10,00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.
 5. Uwzględnienie życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Usługi świadczone są zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do biura, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 7. Biuro wynajmujące apartamenty ma obowiązek zapewnić:
  * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  * profesjonalną i uprzejmą obsługę
  * sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
 8. Na życzenie gościa apartamentu świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  * udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  * przechowywanie bagażu gości zameldowanych w apartamentu
 9. Biuro wynajmujące apartament nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 10. Gość powinien zawiadomić biuro o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 11. Odpowiedzialność wynajmującego z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w biurze.
 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 13. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 14. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w biurze.
 15. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 16. Osoby nie zameldowane w apartamencie mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 17. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie w apartamentach, jak i używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 19. Wynajmujący może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w lokalu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
 20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, biuro przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.